+90 536 951 84 96 / +90 507 460 89 53
Estetik ve tasarımın mobilya ile buluştuğu an...           Dil:

Hakk?m?zda

       Atölye2 Design 2014 y?l?nda Ali Asil ÖNCELER ve Kemal ACUN taraf?ndan kurulmu?tur. Butik çal??an ve farkl? tasar?mlar ortaya koyan Atölye2 Design kurulumundan çok k?sa bir süre sonras?nda ba?ta kendi ?ehrinde akabinde de instagram, facebook ve di?er sosyal medya araçlar? kanal?yla birçok ?ehrimizde de fark?ndal?k yaratm??t?r. Yurtd??? da buna k?smen dâhil edilebilir. Birçok tasar?mdan ve konseptten etkilenerek kendi özgün tasar?mlar?n? yaratmakta ve kendi renk seçimleri, ya?ayan alanlarda uygunluk gösteren farkl? farkl? ürünleri, al???la geldik çizgilerin d???nda sunumlar?yla ciddi ilgi uyand?rmaktad?r. 


     Atölye2 Design bu iki farkl? meslekten arkada??n kendi fikirlerine güvenleriyle ortaya ç?km??t?r. Kurucular?ndan Ali Asil Önceler elektrik – elektronik mühendisidir. E?itiminin bir bölümünü italya’ da tamamlam??t?r. ?u an bir firmada kendi mesle?ini de devam ettirmektedir. Ve Atölye2 Design…

 

      Kemal ACUN di?er bir Atölye2 Design kurucusudur. As?l mesle?i müzik ö?retmenidir. Fakat ö?retmenlik hiç yapmam??t?r. Lisans e?itimini tamamlad?ktan sonra kendi aile ?irketlerinde çal??maktad?r. Gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermektedir. Ve Atölye2 Design…

 


  Ayr?ca, konsept dan??manl???, kreasyon sunum tasar?mlar?, iç mekan – d?? mekan tasar?m konsept dan??manl??? hizmeti veren Atölye2 Design, düzenli olarak çal??t??? firmalarla da ba?ar? ve tan?nm??l??a do?ru daha da h?zl? ad?mlarla ilerlemektedir.  

               

 

     Atölye2 Design’ a nas?l ula??l?r…

    Atölye2 Design sayfas?ndan mail yoluyla, Facebook Atölye2 Design sayfas?ndan mesaj ve Instagram Direc gibi yollar ile, yada Ali Asil ÖNCELER ve Kemal ACUN’ un ?ahsi GSM numaralar? üzerinden ula??labilir. Genelde örnek ürün foto?raflar? ve uygun bir anlat?mla da ki?ilere özel butik tasar?mlar da yap?labilir. Haz?r fikirler ve tasarlanm?? ürünlerde internet üzerinden yada Atölye2 Design’ dan  sat?n al?nabilir.

   

         

      Fikirlerini, tasar?m ve konseptlerini daha da geni? kitlelere yay?p, daha fazla ya?ayan alanda uygulamak amac?nda olan Atölye2 Design tam olarak ?unu hedefliyor; ‘’ Buras? da çok Atölye2 olmu?’’ cümlesini ve varyasyonlar?n? ki?ilerde kal?pla?t?rabilmek. Te?ekkürler…FACEBOOK

 INSTAGRAM

BİZE ULAŞIN